Kỹ năng phòng chống bạo lực học đường

Bạo lực học đường đang trở thành một vấn đề bức xúc của xã hội. Nhằm góp phần vào việc đẩy lùi vấn nạn này góp phần làm cuộc sống tốt đẹp hơn, 15 phút một ngày đang chuẩn bị để đưa ra một chuyên mục kỹ năng mới: phòng chống bạo lực học đường. Chuyên mục này sẽ tập họp những thông tin hữu ích: bài viết, video clip nhằm trang bị cho kỹ năng phòng, chống cho

Comments

comments