Nhân tố thành công chủ yếu – Critical Success Factors CSF

2338

Nhận diện các nhân tố chủ chốt dẫn tới thành công

Bạn dùng cách nào để đo lường thành công?

Trong kinh doanh đôi khi có quá nhiều vấn đề chồng chéo và cần tới sự quan tâm của bạn tới nỗi khó thể nào “nhìn cây thấy rừng” được. Hơn nữa, rất khó để kéo mọi người trong cùng một đội cùng ngồi lại với nhau và tập trung vào các vấn đề thiết thực.

Đó là lúc cần dùng tới Các nhân tố thành công chủ yếu (CSF). CSF là những lĩnh vực hoạt động chủ yếu cần đạt được nếu doanh nghiệp hoặc dự án muốn chinh phục mục tiêu.

Khi phân tích được Các nhân tố thành công chủ yếu, bạn có thể tạo ra một điểm quy chiếu chung để định hướng và đo lường thành công của dự án và doanh nghiệp.

Khi đã xây dựng CSF như một điểm quy chiếu chung bạn có thể giúp mọi người trong nhóm biết chính xác đâu là điều quan trọng nhất để thể hiện năng lực thích hợp và cùng ngồi lại với nhau để thực hiện mục tiêu chung.

Ý tưởng về CSF được Tiến sỹ Ronald Daniel trình bày lần đầu tiên vào những năm 1960 và sau đó tiếp tục được John F. Rockart, Trường quản lý MIT kế thừa và công bố. Từ đó CSF trở thành một thuật ngữ quan trọng giúp doanh nghiệp thực hiện chiến lược và dự án.