8 phẩm chất chính và 8 năng lực cốt lõi của giáo dục mới từ 2017

2222

GS.Nguyễn Minh Thuyết – Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông mới cho biết:

8 phẩm chất chính là: Nhân ái – Khoan dung, Chuyên cần – Tiết kiệm, Trách nhiệm – Kỷ luật, Trung thực – Dũng cảm.

Ví dụ, khoan dung không phải chỉ là biết tha thứ mà còn là biết tôn trọng sự khác biệt; tiết kiệm không chỉ là tiết kiệm tài sản, tiền bạc cá nhân, mà còn là tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên,… để bảo đảm phát triển bền vững.

Dũng cảm không chỉ là gan góc trong chiến đấu mà còn là dũng cảm trong nhận thức, tức là có tư duy phản biện, và dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải

8 năng lực cốt lõi nêu trong hướng chương trình tổng thể là những năng lực mà bất kỳ người nào cũng cần có để sống và làm việc.

  1. Năng lực tự chủ:

Năng lực tự chủ được thể hiện trong mối quan hệ của mỗi người với bản thân.